× Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. W każdej chwili możesz dokonywać zmian w ustawieniach dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień programu do przeglądania stron internetowych.
facebook
Agencja Centrum Oferty mieszkań Oferty domów Oferty działek Oferty lokali Dodaj ofertę sprzedaży Dodaj ofertę zakupu Dodaj ofertę wynajmu Agencja CentrumPolityka Prywatności

 

NASI PARTNERZY:


 

 

REMONTY:

 

Agencja Obrotu Nieruchomościami CENTRUM | ul: 1 Maja 12 lok. 34 IIp., 09-402 PŁOCK
Kontakt tel.: 601 479 239 | tel.: 605 663 869 | tel.: 691 865 333 | tel.: (024) 262-49-65 | tel/fax: (024) 264-62-44 | email: biuro@agencjacentrum.pl

Polityka prywatnosci
Polityka prywatności ochrony danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Obrotu Nieruchomościami Centrum Krzysztof Morze, z siedzibą w Płocku, przy ulicy 1 Maja 12 lok. 34 telefon 601479239 email: biuro@agencjacentrum.pl, NIP 774-105-47-54 zwana dalej Agencja Centrum lub Administrator. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych usług mogą być również inne osoby.
 2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH E-mail: biuro@agencjacentrum.pl Poczta: Płock, 09-400, ul. 1 Maja 12 lok. 34
 3. POCHODZENIE DANYCH
  Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa lub czynności zmierzających do wykonywania usługi pośrednictwa ( zawarcia umowy), aktywnością na stronie internetowej agencjacentrum.pl. W tym w szczególności podanie danych przez telefon, mail, osobiście, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, kontakt z biurem, etc.
 4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
  a. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu sprzedawanej nieruchomości lub prawa, nr i seria dowodu tożsamości, pesel i/lub regon, nr NIP w przypadku firm,nr telefonu. Brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
  b. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
 5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności: -Świadczenia usług droga elektroniczną. -Zamieszczenia ogłoszenia. -Kontaktu pomiędzy stronami transakcji. -Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń. -Wystawiania dokumentów księgowych. -Kontaktu z Agencją Centrum -Obsługi zgłoszeń. -Przyjmowania sugestii. -Rozpatrywania reklamacji. -Rozwiązywania problemów technicznych i prawnych oraz organizacyjnych. -Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich. -Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika -przez e-mail lub/i telefon. -Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Agencji Centrum dane osobowe są przetwarzane również w celu: -Zapewnienia bezpieczeństwa usług. -Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminów czy ustaleń -Mediacji i rozwiązywania sporów. -Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz. -Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy. -Archiwizacji danych.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  a. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  b. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Agencji Centrum odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  c. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  d. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  e. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem innych osób udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji umowy.
 7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  a. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  b. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  c. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
  Każdy użytkownik ma prawo do: -Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. -Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności. -Usunięcia danych (Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy) -Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  a. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych -na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  d. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  -Przenoszenia danych -osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
  -Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby)
  -Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  Drogą elektronicznąną adres: biuro@agencjacentrum.pl
  Na adres: Płock 09-400, ul. 1 Maja 12 lok. 34
  Osobiście w siedzibie Administratora.
  -Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  -Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50zł.
  -Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 200zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  -Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie.
  Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  -Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 9. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
  W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa
2005 © Agencja Centrum  logowanie